IPPA010054作品番号

IPPA010054作品番号

予细思阳证十居五六,即湿热下注是也。 今人动云:吐血属火,脉大属火,皆是认不明阴阳之过也。

若欲将之,急宜大剂回阳,十中或可救一二。自重者,安肯自轻。

湿为太阴之本气,湿为阴邪,一切外邪至此,即从本气而化为病者俱多,亦有不从本气而从中化为病者亦多。夫十室且有忠信,一乡焉能皆符,此习俗之情为害也。

此乃认证关健,不可不知。按心痛一证,有寒热之别。

阴阳又不是混作一团[1],又不能打成一片,则治病不难而可悬壶于市矣。切不可仍照滋阴与通套治咳嗽之上方治之。

其人懒言嗜卧,不渴不食,精神困倦。或脾胃阳衰,不能收摄脾胃中之血液而汗出。

Leave a Reply